شکوفایی رونق تولید در «چابک ریس خزر»

شکوفایی رونق تولید در «چابک ریس خزر»

شرکت نخ و قرقره چابک ریز خزر پس از ۲ سال تعطیلی، احیا و با تولید ۲۲۴ تن محصول شامل سه نوع نخ از الیاف طبیعی، مواد مصنوعی و مخلوطی، به سال‌های شکوفایی رونق خود بازگشت.