اصناف رودسر در ارائه خدمات عمومی ضعیف عمل می کنند

اصناف رودسر در ارائه خدمات عمومی ضعیف عمل می کنند

فرماندار رودسر با اشاره به نقش اصناف و بازار در ایجاد اشتغال و اقتصاد شهرستان گفت: رودسر یکی از شهرستان های مسافرپذیر است که با ارائه خدمات می تواند بالاترین درآمدزایی را داشته باشد اما متاسفانه اصناف شهرستان ضعیف عمل می کنند.