تغییر کاربری ها شرایط خوش نشینی را برای سودجویان فراهم می کند

تغییر کاربری ها شرایط خوش نشینی را برای سودجویان فراهم می کند

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در اجرای طرح هادی با کسی تعارف ندارد و با تمام توان در برابر تضییع کنندگان حقوق مردم ایستاده است،گفت:تغییر کاربری ها شرایط خوش نشینی را برای سودجویان فراهم می کند و نتیجه ورود خوش نشینان در گیلان احساس محرومیت برای خانواده های بومی و فراهم کردن آسیب های اجتماعی برای جوانان است.