نقش محوری بانوان کارآفرین در حفظ سنت ها و هویت ها و انتقال آن به نسل آینده جامعه

نقش محوری بانوان کارآفرین در حفظ سنت ها و هویت ها و انتقال آن به نسل آینده جامعه

فرماندار رودسر با اشاره به نقش بانوان هنرمند در حفظ سنت های دیرینه و هویت سرزمینی و انتقال این فرهنگ به نسل آینده جامعه گفت: روستاها به عنوان یک مولد در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار جامعه نقش محوری بر عهده دارند.