عکاسی هوسم با ثبت زیبایی های شهر ساحلی رودسر

عکاسی هوسم با ثبت زیبایی های شهر ساحلی رودسر

دبیر برگزاری جشنواره عکاسی هوسم ثبت زیبایی های شهر ساحلی رودسر،گردآوری عکس های قدیمی و تاریخی از مناطق مختلف رودسر همچنین فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با هنر عکاسی را از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.