برگزاری جشنواره چای در شهر زیبای واجارگاه

برگزاری جشنواره چای در شهر زیبای واجارگاه

شهردار واجارگاه از برگزاری جشنواره چای خبر داد و گفت: جشنواره شکرانه برداشت برگ سبز چای برای حمایت از تولید چای داخلی،ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشاورزان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در دوم تیر ماه جاری در شهر زیبای واجارگاه برگزار می شود.