ارتقای خدمات دهی به بیمه شدگان در اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است

ارتقای خدمات دهی به بیمه شدگان در اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با اشاره به ارائه خدمات از سوی مجموعه درمان استان به یک میلیون و ۳۵۰ نفر گفت : افزایش و ارتقای خدمات دهی به بیمه شدگان و جلب رضایتمندی مردم در اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان است.