ضرورت تقویت تعاونی های مصرف فرهنگیان

ضرورت تقویت تعاونی های مصرف فرهنگیان

مدیر عامل تعاونی مصرف فرهنگیان کومله با اشاره به اینکه تعاونی ها بازوان دولت هستند،گفت: فعالیت تعاونی های مصرف نقش موثری درتامین نیازهای مردم دارد بنابراین نیازمند حمایت بیشتری است.